Dental Factory

+48 69 18 18 388
EN UA PL
EN UA PL

Polityka prywatności

Informacja administratora danych

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dental Factory Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(050-457), przy ul. Dąbrowskiego 34/U4, posiadająca numer NIP:, REGON:, e-mail kontakt@dental-factory.pl (dalej: Administrator)

 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi za pomocą formularza (link do formularza na stornie) lub przez wysłanie e-maila na adres kontakt@dental-factory.pl będą przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celach:

 a)wykonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy,

 b)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przetwarzania w celu wystawienia rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej;

 c)odpowiedzi na zapytania zawarte w wiadomościach kierowanych do Administratora, w szczególności przez e-mail kontaktowy kontakt@dental-factory.pl;

 d)realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 – w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. a, c – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO).

 – w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. b – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 – w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. d – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 4.Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu przez personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi.

 5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 6.Dane osobowe:

 – dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. a będą przetwarzane do dnia wykonania umowy.

 -dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. b będą przetwarzane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 -dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. c będą przetwarzane przez trzy miesiące od udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zapytanie.

 -dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. d będą przetwarzane przez okresy terminów przedawnienia roszczeń mogących przysługiwać Administratorowi bądź mogących przysługiwać przeciwko Administratorowi.

 7.Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych jej danych osobowych, ich uzupełnienia, ich uaktualnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8.Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 9.Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli odbywa się ono na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11.Przekazanie danych osobowych Administratorowi:

 -w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. a następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.

 — w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. c następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

 12. W razie pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją lub zakresem Pana/ Pani uprawnień związanych z przetwarzanie przez Administratora Pana/ Pani danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem.